anna_bpguide: (полет)
[personal profile] anna_bpguide


Знаю я этот дом. Там еще троллейбус останавливается, и шляпная мастерская с прошлого века работает.
Дверь во двор обычно закрыта, вот я и не попадала внутрь ни разу. А зря.Siettem. Nem volt tervben, hogy „na, én most ide bemegyek.” De, be kellett! A Király utca egyébként is izgalmas hely, és ha egy kapu tárva-nyitva van, akkor bizony a keskeny előtér végén a vakító napfény olyan ellenállhatatlanul vonzza az embert, mint egy hatalmas mágnes. Egy szemrebbenés alatt, először csak a pillantását, aztán a teljes tekintetét, és már szembe is fordul a bejárattal, s lábai automatikusan működésbe lépnek, és hopp, egyszer csak átlépik a küszöböt. Aztán megtorpan. A hirtelen jött lendületet izgalom és szívdobogás váltja fel…Тороплюсь. Не было в плане, что «ну, я сейчас сюда зайду». А надо было! Király utca в любом случае захватывающее место, и если какие-то ворота открыты настежь, то наверняка ослепительный солнечный свет в конце узкой подворотни притягивает человека, как гигантский магнит… (продолжу перевод постепенно)


Заглядывайте во дворики, люди!.. Даже если дверь ничего не обещает.Это она скромничает.

Фото и инф.:
http://lasdbudapestet.blogspot.hu/2014/07/kiraly-utca-76.html
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

anna_bpguide: (Default)
anna_bpguide

April 2017

S M T W T F S
      1
23 4 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 22nd, 2017 02:30 am
Powered by Dreamwidth Studios